MULTIAGENCJA UBEZPIECZENIOWA
Zadzwoń do nas: (71) 30-70-432

Wypowiedzenie umowy PZU

Wypowiedzenie z końcem okresu na jaki została zawarta umowa z PZU:

1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia:

wypowiedzenie OC – PZU

2. Dostarcz dokument do PZU:

a) pocztą na adres:

Contact Center Grupy PZU
ul. Postępu 18 a
02-676 Warszawa

lub na adres dowolnej placówki PZU.

Pamiętaj, żeby wypowiedzenie wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziesz miał gwarancję otrzymania przez Ubezpieczyciela wypowiedzenia wraz z terminem jego otrzymania.

b) mailem na adres:

kontakt@pzu.pl

Zgłoszenie mailowe powinno być w formie skanu lub zdjęcia i zawierać własnoręczny podpis właściciela pojazdu.

c)  osobiście do placówki lub agenta PZU SA

Pamiętaj o potwierdzeniem odbioru (w tym celu najlepiej wydrukuj i wypełnij dwie kopie dokumentu. Jeden posłuży Tobie jako potwierdzenie złożenia wypowiedzenia w terminie w placówce lub u agenta PZU).

d) faksem na numer:

22 4 102 102

Pamiętaj, żeby zachować potwierdzenie nadania faksu.

Ważne:

Wypowiedzenie jest skuteczne jeśli wpłynie do PZU najpóźniej przedostatniego dnia okresu ubezpieczenia. Jeśli PZU otrzyma wypowiedzenie po wskazanym terminie, będzie ono nieważne, co wiąże się z kontynuacją ubezpieczenia oraz obowiązkiem opłacenia składki.

 

 

Wypowiedzenie w przypadku zakupu/nabycia pojazdu ubezpieczonego w PZU:

1. Pobierz, wydrukuj i uzupełnij dokument wypowiedzenia:

wypowiedzenie OC przez nabywcę – PZU

Dołącz do niego kopię umowy kupna sprzedaży pojazdu.

 

Pozostałe kroki jak wyżej.

 

Ważne:

Jeśli kupiłeś/ nabyłeś pojazd masz 30 dni na podjęcie decyzji o kontynuacji ubezpieczenia OC pojazdu lub rezygnacji z tego ubezpieczenia.

Wypowiedzenie jest skuteczne jeśli wpłynie do PZU najpóźniej 30. dnia od daty sprzedaży pojazdu. Jeśli PZU otrzyma wypowiedzenie po wskazanym terminie, będzie ono nieważne, co wiąże się z kontynuacją ubezpieczenia oraz obowiązkiem opłacenia składki.